Alfabetyczna lista usług

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Dębicka Karta Seniora

Dębicka Karta Seniora

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Decyzja administracyjna o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników- w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Zaświadczenie o pomocy de minimis- w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych