Najpopularniejsze usługi

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek leśny

Wykaz gruntów i budowli w posiadaniu podatnika

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokonanie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na karcie podatnika

Rejestracja adresu email w Systemie Powiadamiania

Usługa służy do złożenia wniosku o rejestrację adresu email w Systemie Powiadamiania.
Usługa umożliwia rejestrację adresu email, na który będą wysyłane informacje o terminach płatności m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i p...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpisu.

Dębicka Karta Seniora

Dębicka Karta Seniora

Postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Decyzja administracyjna w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Decyzja administracyjna o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników- w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Zaświadczenie o pomocy de minimis- w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zameldowanie na pobyt czasowy

wyników