Nazwa usługi: Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Ochrony Środowiska

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki
   
Wymagane dokumenty:
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D1
  • Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości
  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Dokonanie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na karcie podatnika
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień
określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje środek odwoławczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454)
Inne
UCHWAŁA NR XXXII/250/2020 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Dębica.
   
Inne informacje: W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy ilością osób zameldowanych i zamieszkałych na nieruchomości należy załączyć oświadczenie wskazujące osoby zameldowane na nieruchomości, które zamieszkują pod innym adresem niż adres zameldowania, ze wskazaniem miejsca ich aktualnego zamieszkania.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: oświadczenie.doc
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: