Alfabetyczna lista usług

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt stały

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego albo postanowienia
o odmowie wydania zaświadczenia - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia- w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zaświadczenie stwierdzające stan zaległości w podatkach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w zakresie czystości, ochrony środowiska, ruchu drogowego, porządku publicznego

w zależności od złożonego wniosku

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

wyników