Alfabetyczna lista usług

Pisma składane w trakcie procedury planistycznej (Plan miejscowy i Studium)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Tabelaryczne zestawienie złożonych wniosków wraz
z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Dębicy i sporządzenie projektu dokumentów (planu, studium).
Złoże...

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica

pismo potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania
z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Przydział lokalu mieszkalnego

Decyzja Komisji Mieszkaniowej i skierowanie Burmistrza do zawarcia umowy najmu

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra ws...

Przyjmowanie skarg, wniosków – Strefa parkingowa

Powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Przyjmowanie wniosków o odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest

odebranie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, której dotyczy wniosek

Przyjmowanie wniosków o wydanie Kart Parkingowych (Abonament Przedsiębiorcy, Abonament Mieszkańca, Abonament os. niepełnosprawnej, Abonament Ekologiczny)

Wydanie wnioskowanej Karty Parkingowej

Przyznanie dodatku energetycznego

Decyzja administracyjna

wyników