Nazwa usługi: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Biuro Współpracy z Przedsiębiorcami

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  • Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
  • Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego
  • Kopia dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
  • Kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
  • Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis, jaką pracodawca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat
  • Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  • Pełnomocnictwo- w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników- w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Zaświadczenie o pomocy de minimis- w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Nie dotyczy.
W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później, niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Na wydanie zaświadczenia nie przysługuje środek odwoławczy. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148)
Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. poz. 278)
   
Inne informacje: - wniosek należy złożyć w okresie maksymalnie 3 miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika - załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: