Lista spraw

Pisma składane w trakcie procedury planistycznej (Plan miejscowy i Studium)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Tabelaryczne zestawienie złożonych wniosków wraz
z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Dębicy i sporządzenie projektu dokumentów (planu, studium).
Złoże...

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja administracyjna w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wnioski o zmianę lub przeniesienie decyzji administracyjnej

Decyzja administracyjna w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wnioski o zmianę obowiązującego Planu Miejscowego (Studium) i sporządzenie Planu Miejscowego

Pisemna informacja o formie rozpatrzenia wniosku

Wypisy i wyrysy z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wypis i wyrys z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego albo postanowienia
o odmowie wydania zaświadczenia - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.