Nazwa usługi: Wypisy i wyrysy z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wypis i wyrys
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Wypis i wyrys z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
1) od wypisu:
• do 5 stron – 30 zł,
• powyżej 5 stron – 50 zł,
2) od wyrysu:
za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, nie więcej niż 200 zł.
3) od ustanowionego pełnomocnictwa – 17 zł
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawach.

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego
w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy - brak procedury odwoławczej.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
   
Inne informacje: W przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów do wniosku, organ administracji publicznej wezwie do uzupełnienia wniosku. Zgodnie z ustawą, każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: 22.Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: