Nazwa usługi: Pisma składane w trakcie procedury planistycznej (Plan miejscowy i Studium)
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   
Wymagane dokumenty:
  • Pismo składane w trakcie procedury planistycznej
   
Sposób załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Tabelaryczne zestawienie złożonych wniosków wraz
z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Dębicy i sporządzenie projektu dokumentów (planu, studium).
Złożenie wniosku nie wszczyna procedury administracyjnej.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy - brak procedury odwoławczej
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717)
Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233)
   
Inne informacje: • Złożenie wniosku do podjętej uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu lub zmiany studium/planu w terminie określonym w ogłoszeniu prasowym i obwieszczeniu, które umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Dębicy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy w Biuletynie Informacji Publicznej • Złożenie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu lub projektu zmiany studium/planu w terminie określonym w ogłoszeniu prasowym i obwieszczeniu, które umieszczone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Dębicy oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dębicy w Biuletynie Informacji Publicznej. • Uwagi do wyłożonego projekt planu/ zmiany planu, należy wnieść na piśmie w sposób opisany wyżej, Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. • Wnioski/uwagi złożone po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu nie podlegają rozpatrzeniu.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Pisma składane w trakcie procedury planistycznej.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: