Nazwa usługi: Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
   
Wymagane dokumenty:
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.) – jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
  • Mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna – mapa winna być opatrzona podpisem kwalifikowanym lub z odpowiednią licencją do celów dowolnych. (Zakres mapy powinien obejmowaćobszar o powierzchni odpowiadającej trzykrotnej szerokości frontu terenu inwestycji(tj. części działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na teren inwestycji) lub terenu objętego wnioskiem (nie mniejszej jednak niż 50 m dookoła działki lub terenu objętego wnioskiem) zgodnie z art. 61 ust 5a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
  • Określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej.
  • Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie graficznej.
  • Kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
  • Dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego.
  • Inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł lub podanie podstawy prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 598 zł z wyłączeniem wniosków składanych przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
   
Inne informacje: Zgodniez przepisamiustawyoplanowaniuizagospodarowaniuprzestrzennym w przypadkubrakuplanumiejscowegookreśleniesposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu przy czym: 1) lokalizacjęinwestycjicelupublicznegoustalasięwdrodzedecyzjiolokalizacjiinwestycjicelupublicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: formularza_wniosku_lokalizac_inwestyc_warunk_zabudowy.docx
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: