Nazwa usługi: Wnioski o zmianę lub przeniesienie decyzji administracyjnej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
  • Pisemne zgody stron postępowania administracyjnego na zmianę decyzji o warunkach zabudowy w zakresie planowanej zmiany
  • Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
  • Pisemna zgoda podmiotu na rzecz którego została wydana decyzja o warunkach zabudowy na jej przeniesienie
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy nie podlega opłacie skarbowej.
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy - opłata skarbowa w wysokości 56 zł od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok,. Nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy :
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Ustawa
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)
   
Inne informacje: W przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów do wniosku, organ administracji publicznej wezwie do uzupełnienia wniosku. WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. WNIOSEK O PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.
   
Formularz elektroniczny:   
Formularze tradycyjne: Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy.pdf
Zgoda na zmianę decyzji o warunkach zabudowy.pdf
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
Zgoda na przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: