Lista spraw

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Przyjmowanie wniosków o odbiór i demontaż wyrobów zawierających azbest

odebranie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, której dotyczy wniosek

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Protokół z oględzin. W przypadku sprzeciwu organu – decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dokonanie naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na karcie podatnika

Złożenie wniosku o uregulowanie stosunków wodnych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej