Nazwa usługi: Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia, sporządzona na podstawie art. 62a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej - w liczbie odpowiednio po 5 egzemplarzy
  • 1 egz. poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie Ustawy jw. Art. 74 ust. 3a zdanie drugie Ustawy jw. stanowi: Przez obszar ten rozumie się: a) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; b) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub c) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
  • Mapa, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie Ustawy jw., wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 Ustawy jw.; w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 Ustawy jw. mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej
  • W przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 Ustawy jw., prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie Ustawy jw.
  • Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, z zastrzeżeniem ust. 1a Ustawy jw.
  • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji (dot. wyłącznie przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)
  • Analiza kosztów i korzyści, o których mowa w art. 10a ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
  • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 205 zł. od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 17 zł. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa,
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowych Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Ustawa
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)
   
Inne informacje: Etapy realizacji usługi (zarys ogólny): 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. 2) Zasięgnięcie opinii co do potrzeby/braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 3) Wydanie decyzji. lub 1) Złożenie wniosku o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. 2) Zasięgnięcie opinii co do potrzeby/braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 3) Wydanie postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 4) Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 5) Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia/uzyskanie opinii. 6) Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu. 7) Wydanie decyzji
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: