Nazwa usługi: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Ochrony Środowiska

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem
   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
  • Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości
  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Protokół z oględzin. W przypadku sprzeciwu organu – decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

W przypadku gdy wnioskodawca ustanowił Pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości: 17,00 zł (z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem
   
Tryb odwoławczy: O decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: