Lista spraw

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Informacja w sprawie podatku leśnego

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Rozłożenie na raty / umorzenie zwrotu nienależnej dotacji (należności niepodatkowe)

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

wyników