Nazwa usługi: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Podatków i Opłat

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania
   
Wymagane dokumenty:
 • 1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
 • Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
 • Zestawienie przychodów i wydatków z prowadzonej działalności gospodarczej lub sprawozdania finansowe za okres bieżący oraz ostatni rok kalendarzowy
 • PIT-36 lub PIT-28 za ostatni rok podatkowy Wnioskodawcy oraz osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na wzorze określonym przez Radę Ministrów
 • Oświadczenie o otrzymaniu bądź o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych
 • Inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
 • 2. W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej:
 • Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Sprawozdania finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za okres bieżący oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe.
 • W przypadku jednostek organizacyjnych- Statut
 • Wykaz i stopień realizacji zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego bądź zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości na dzień złożenia wniosku
 • Deklaracje składane do GUS w zakresie zatrudnienia: Z-03, Z-06 za bieżący okres oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - na wzorze określonym przez Radę Ministrów.
 • Oświadczenie o otrzymaniu bądź o nieotrzymaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych.
 • Inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej.
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy
pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy:
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy,
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 362)
Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
Inne
Uchwała nr XXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasta Dębica
   
Inne informacje: • Wniosek o udzielenie ulgi musi zawierać informacje identyfikujące wnioskodawcę oraz określony rodzaj ulgi i zobowiązań będących przedmiotem wniosku. • W uzasadnieniu wniosku podmiot powinien wskazać między innymi przyczyny nieuregulowania należnego zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie, wykazać istnienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” oraz zawrzeć wszystkie okoliczności mające istotny wpływ na rozstrzygniecie sprawy. • Do wniosku należy dołączyć dokumentację wskazującą na wystąpienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”, a także dokumenty obrazujące sytuację ekonomiczno- finansową podmiotu.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis.pdf
Oświadczenie o stanie majątkowym przedsiębiorcy.pdf
Wniosek o ulge os. fiz. prowadzacej dzialanosc.pdf
Wniosek o ulge os. prawnej.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: