Nazwa usługi: Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Podatków i Opłat

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
  • Oświadczenie o stanie majątkowym
  • Aktualne zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy Wnioskodawcy oraz osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, decyzje ZUS o wysokości renty/emerytury, decyzje o korzystaniu z pomocy społecznej, umowy zlecenie, umowy o dzieło itp.
  • PIT-36 lub PIT-28 za ostatni rok podatkowy Wnioskodawcy oraz osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających ponoszone wydatki (np. prąd, gaz, itd.)
  • Inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy
pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy:
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 60 dni od dnia wszczęcia postępowania
   
Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy,
w terminie 14 dni od daty doręczenia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
Inne
Uchwała nr XXVI/263/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasta Dębica
   
Inne informacje: • Wniosek o udzielenie ulgi musi zawierać informacje identyfikujące wnioskodawcę oraz określony rodzaj ulgi i zobowiązań będących przedmiotem wniosku. • W uzasadnieniu wniosku podatnik powinien wskazać między innymi przyczyny nieuregulowania należnego zobowiązania podatkowego w ustawowym terminie, wykazać istnienie przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” wynikającej z art. 67a ustawy – ordynacja podatkowa (np. obniżenie zdolności płatniczych podmiotu spowodowanych zdarzeniem losowym typu choroba, powódź, pożar, itp. lub trudną sytuację życiową, której podatnik nie mógł przewidzieć lub zapobiec), a także dokumenty obrazujące sytuację finansowo – materialną oraz potwierdzające trudną sytuację finansową
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Oświadczenie o stanie majątkowym dla osób fizycznych.pdf
Wniosek o ulge os. fiz..pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: