Alfabetyczna lista usług

Z

Zaświadczenie stwierdzające stan zaległości w podatkach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zgloszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Usługa umożliwia zgłoszenie przez posiadacza dowodu osobistego wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w następstwie czego dokonywane jest unieważnienie dowodu osobistego.

Zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w zakresie czystości, ochrony środowiska, ruchu drogowego, porządku publicznego

w zależności od złożonego wniosku

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Protokół z oględzin. W przypadku sprzeciwu organu – decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

wyników