Alfabetyczna lista usług

W

Wymiar podatku

Wypisy i wyrysy z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wypis i wyrys z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego

Umowa użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego

Wyrażenie zgody na wyjazd i pobyt za granicą

Z

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt stały

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego

Zaświadczenie o braku Planu Miejscowego albo postanowienia
o odmowie wydania zaświadczenia - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej

Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia- w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

wyników