Alfabetyczna lista usług

I

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informacja w sprawie podatku rolnego

Informacje o uszkodzeniach w infrastrukturze miejskiej

Pisemne powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Interwencje dotyczące utrzymania sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Dębica, czyszczenie kolektorów, separatorów, osadników, naprawa studni.

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Interwencje dotyczące utrzymania zimowego ulic, placów, chodników na terenie miasta Dębica

Realizacja zlecenia, wykonanie zleconych prac.

O

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przyjęcie oświadczenia

P

Pisma składane w trakcie procedury planistycznej (Plan miejscowy i Studium)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Tabelaryczne zestawienie złożonych wniosków wraz
z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Dębicy i sporządzenie projektu dokumentów (planu, studium).
Złoże...

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica

pismo potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania
z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

wyników