Nazwa usługi: Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Spraw Obywatelskich

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
   
Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy
 • Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy.
 • Opinia dysponenta zespołów ratownictwa medycznego
 • Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy
 • Graficzny plan obiektu (terenu) , na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem zawierający: a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych , c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, d) informacja o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów, e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,
 • Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej
 • Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych –w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • Informacja o: a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również liczbie miejsc stojących, b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 • Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
 • Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
 • Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk do utrwalania przebiegu imprezy.
 • Informacja o powiadomieniu a) komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej, b) komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • Regulamin obiektu (terenu) wraz informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
 • Program i Regulamin imprezy masowej wraz informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
 • Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania
 • Pisemna instrukcja określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej
 • Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 13 ust 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych tj. wyposażenia obiektów wykorzystywanych do organizacji meczów piłki nożnej w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej oraz dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji o których mowa w art. 22 ust 1 lit. a-c cyt. ustawy
 • Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5 % alkoholu (również w formie graficznej).
 • Uwaga! Opinie o których mowa w pkt 1-4 oraz instrukcję, o której mowa w pkt 6 organizator dołącza do wniosku nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
 • Dodatkowe dokumenty:
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
 • Organ może zażądać również od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
 • Kopii aktualnych protokołów z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektu, w którym impreza masowa będzie się odbywać.
 • Dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny.
 • W przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów do wniosku, organ administracji publicznej wezwie do uzupełnienia wniosku.
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości :
– 82 zł od decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprezy masowej
– 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. Nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1870)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: