Najpopularniejsze usługi

Zwrot nadpłaty (należności niepodatkowe)

Zwrot nadpłaty, nienależnie dokonanej wpłaty.

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych dla podatników prowadzących działalność gospodarczą

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Przyznanie pobytu w ośrodkach wsparcia dziennego

Decyzja administracyjna

Przyjmowanie skarg, wniosków – Strefa parkingowa

Powiadomienie Wnioskodawcy – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Złożenie wniosku o uregulowanie stosunków wodnych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Przyznanie stypendium szkolnego

Decyzja administracyjna

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

wyników