Nazwa usługi: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Spraw Obywatelskich

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Pisemna zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Szkic sytuacyjny terenu z naniesionym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualnym dowodem opłaty za korzystanie z zezwolenia – dot. przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych poza Gminą Miasta Dębica
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia
  • Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Opłata za korzystanie z zezwolenia w wysokości :
– 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy
pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy:
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: