Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w zakresie czystości, ochrony środowiska, ruchu drogowego, porządku publicznego

w zależności od złożonego wniosku

Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod kątem zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej.

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

Wniosek o zwrot/ zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Zwrot lub zaliczenie nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia-
w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra ws...

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych otwartych

Za pośrednictwem tej usługi, każdy Obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacji społecznych, m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego pla...

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Rozłożenie na raty / umorzenie zwrotu nienależnej dotacji (należności niepodatkowe)

Decyzja administracyjna - w formie tradycyjnej lub elektronicznej.

wyników