Najpopularniejsze usługi

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Pisma składane w trakcie procedury planistycznej (Plan miejscowy i Studium)

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Tabelaryczne zestawienie złożonych wniosków wraz
z rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta Dębicy i sporządzenie projektu dokumentów (planu, studium).
Złoże...

Deklaracja na podatek rolny

Dopisanie do spisu wyborców

Usługa umożliwia wyborcy złożenie do organu gminy wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy miejsca pobytu stałego lub czasowego.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przyjęcie oświadczenia

Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

Przydział lokalu mieszkalnego

Decyzja Komisji Mieszkaniowej i skierowanie Burmistrza do zawarcia umowy najmu

Informacja w sprawie podatku leśnego

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego

Wypisy i wyrysy z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Wypis i wyrys z Planu Miejscowego lub Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – w formie tradycyjnej lub elektronicznej

wyników