Nazwa usługi: Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych sformalizowanych zamkniętych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy: Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny, skierowanych do określonej grupy Obywateli posiadających profil zaufany
   
Czas realizacji: Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)
   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy: Za pośrednictwem tej usługi,każdy Obywatel posiadający profil zaufany i należący do grupy docelowej osób, do których skierowane są konsultacje, ma możliwość oddania swojego głosu w sprawach, których dotyczą konsultacje społeczne, m.in. dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, strategii rozwoju lokalnego, wieloletniego planu inwestycyjnego, programów społeczno-gospodarczych, planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego itp. lub zaproponowania tematu konsultacji.

  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady powiatu.

  Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa określa uchwała sejmiku województwa.
     
  Opłaty:

  Brak opłat

     
  Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy (bez zbędnej zwłoki)
     
  Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
     
  Podstawa prawna: Ustawa
  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.)
  - Art. 5a
  Ustawa
  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.)
  - Art. 3d
  Ustawa
  Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124 poz. 607)
  - Art. 4,5,6,9 ust. 6
     
  Inne informacje:
     
  Formularz elektroniczny: Zgłoszenie opinii w konsultacji społecznej sformalizowanej zamkniętej
     
  Formularze tradycyjne:
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: