Nazwa usługi: Zmiana danych adresowych w sprawach podatkowych
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Podatków i Opłat

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Niezwłocznie po zgłoszeniu
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zmianę danych adresowych w sprawach podatkowych
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Zmiana adresu zameldowania lub adresu do doręczeń
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy
pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy:
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie po zgłoszeniu
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o zmiane adresu do spraw podatkowych.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: