Nazwa usługi: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  • W przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jej nieczytelność – dotychczasowa licencja
  • W przypadku kradzieży – kserokopia dokumentu potwierdzającego ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży)
  • Zobowiązanie się do zwrotu odnalezionej licencji
  • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 20,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres od 2 do 15 lat
z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
- 25,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 15 do 30 lat
z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
- 30,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 30 do 50 lat
z powodu utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy
- 50,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres od 2 do 15 lat
w innych przypadkach utraty
- 62,50 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 15 do 30 lat
w innych przypadkach utraty
- 75,00 zł za wydanie wtórnika licencji ważnej przez okres powyżej 30 do 50 lat
w innych przypadkach utraty
- 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 58)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 713 z późn. zm.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 713)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916) (Dz. U. z 2013 r. poz. 916)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1556)
   
Inne informacje: W przypadku zmiany danych zawartych w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż 28 dni od daty ich powstanie UWAGA: WTÓRNIK LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ JEST WYDAWANY W FORMIE PAPIEROWEJ NA DRUKU ŚCICŁEGO ZARACHOWANIA – W PRZYPADKU ZNISZCZENIA POPRZEDNIEJ LICENCJI W STOPNIU POWODUJĄCYM JEJ NIECZYTELNOŚĆ PRZY ODBIORZE WTÓRNIKA NALEŻY ZWRÓCIĆ DOTYCHCZASOWĄ LICENCJĘ
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: