Nazwa usługi: Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Podatków i Opłat

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatkowej lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia- w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 17 zł za wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej,
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy
pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy:
29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni.
   
Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
Rozporządzenie
Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 447)
Ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)
   
Inne informacje: • Wniosek o wydanie zaświadczenia musi zawierać informacje identyfikujące wnioskodawcę oraz wskazanie treści zaświadczenia, cel jego wydania i miejsce przedłożenia, a także sposób doręczenia zaświadczenia. • Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie Strony. • W przypadku podatników posiadających osobowość prawną wniosek winien być podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji wykazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o zaswiadczenie o figurowaniu w podatkach.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: