Nazwa usługi: Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Gospodarki Komunalnej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Niezwłocznie zgodnie z ustawą o własności lokali
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
  • Kserokopia umowy najmu lokalu zawarta na czas nieoznaczony (potwierdzona za zgodność z oryginałem w Administracji Domów Mieszkalnych przy ulicy Raczyńskich 7 w Dębicy
   
Sposób załatwienia sprawy: Umowa kupna-sprzedaży w formie aktu notarialnego
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Niezwłocznie zgodnie z ustawą o własności lokali
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)
Ustawa
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204)
Ustawa
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553)
Ustawa
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o sprzedaz lokalu mieszkalnego.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: