Nazwa usługi: Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod kątem zjazdów publicznych, indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji deszczowej.
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek na lokalizację/ przebudowę zjazdu indywidualnego/ publicznego
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, w tym wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
  • Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi
  • Opinia Inżyniera Ruchu
  • Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządu drogi
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia obiektu
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 82 zł od wydania decyzji na udostępnienie terenu pod zjazd publiczny
- 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 006 r. o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
   
Inne informacje: Wymagane w sprawie dokumenty w formacie A4 stanowiące załączniki do wniosku, winny być składane w formie elektronicznej. W przypadku innych formatów dokumentów niż A4 dopuszcza się formę tradycyjną.
   
Formularz elektroniczny:

   
Formularze tradycyjne: Wniosek na lokalizację_przebudowę zjazdu indywidualnego_publicznego.pdf
Wniosek o wydanie warunkow technicznych.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: