Nazwa usługi: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Ochrony Środowiska

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  • Zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz gdy wniosek nie jest złożony przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową (w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi), zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oraz posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącego żadnym z wyżej wymienionych podmiotów lub zgoda innych współwłaścicieli nieruchomości w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością.
  • Oświadczenie o udostępnienie przez spółdzielnię mieszkaniową lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu (przedmiotowe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 83b ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody).
  • Rysunek, mapa, albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych nieruchomości.
  • Projekt planu: (1). nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub (2). przesadzenia drzewa lub krzewu. Jeżeli nasadzenia lub przesadzenia są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania
  • Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom, jeżeli zostało wydane
  • Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji
  • Kopia decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji.
  • Kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli przyczyną usunięcia krzewów, których wiek nie przekracza 25 lat, jest przywrócenie gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego lub do innego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem terenu.
  • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna – w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

W przypadku działania przez pełnomocnika opłata skarbowa w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: