Nazwa usługi: Złożenie zawiadomienia o planowanym zgromadzeniu
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Spraw Obywatelskich

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
   
Wymagane dokumenty:
  • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesione w trybie art. 7 ust.1 i art. 10, zawierające następujące dane: 1) imię i nazwisko organizatora zgromadzenia ,jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji ,adres poczty elektronicznej i numer telefonu a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą, 2) imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadające j numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, 3) cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie , 4) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia , przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia, 5) informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował
  • Pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
  • Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
   
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie identyfikatora przewodniczącemu zgromadzenia lub decyzja administracyjna o zakazie zgromadzenia – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
   
Tryb odwoławczy: W przypadku wydania decyzji o zakazie zgromadzenia służy odwołanie bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w terminie 24 godzin od udostępnienia decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:

   
Formularze tradycyjne: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.pdf
Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: