Nazwa usługi: Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Biuro Organizatora Transportu Zbiorowego

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do 30 dni.
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o potwierdzenie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica
  • Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
  • Proponowany rozkład jazdy
  • Mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami miasta Dębica
  • Wykaz przystanków komunikacyjnych ze wskazaniem ich nazwy i numeracji określonych w Uchwale nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r.
  • W przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie miasta Dębica, miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym
  • Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty
   
Sposób załatwienia sprawy: pismo potwierdzające uzgodnienie zasad korzystania
z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica – w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości:
- 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
z uwzględnieniem zwolnień określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni.
   
Tryb odwoławczy: Na wydane potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania
z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica nie przysługuje środek odwoławczy
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 58)
Ustawa
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn. zm.) (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016)
Inne
Uchwała nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia
30 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (Dz.Urz.Woj. 2017.3757)

   
Inne informacje: Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica udostępnionych dla operatorów i przewoźników, jest odpłatne. Opłata będzie naliczana kwartalnie od pierwszego dnia ważności zezwolenia wydanego na podstawie wniosku, którego załącznikiem będzie przedmiotowe uzgodnienie. W związku z powyższym po uzyskaniu niniejszego zezwolenia, przewoźnik winien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia uzyskania udostępnienia (uzgodnienia) przystanków komunikacyjnych, przekazać Gminie Miasta Dębica uwierzytelnioną kopię zezwolenia celem wyegzekwowania odpłatności za korzystanie z przystanków na terenie Gminy Miasta Dębica
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Dębica.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: