Nazwa usługi: Przyznanie dodatku mieszkaniowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Akademicka 12

39-200 Dębica

tel.: 14 670 50 06

faks: 14 670 50 06

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do wydania decyzji administracyjnej 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony i potwierdzony przez zarządcę domu wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • Tytuł prawny do lokalu (np. akt notarialny)
  • Dokumenty potwierdzające dochody, np. odcinki renty lub emerytury, zaświadczenie z zakładu pracy, wszystkich członków gospodarstwa domowego, a w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie (opłaty czynszowe, karta wymiaru czynszu)
  • Ostatnia faktyczna za energię elektryczna
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
   
Opłaty:

Nie dotyczy

   
Czas załatwienia sprawy: Do wydania decyzji administracyjnej 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180)
Rozporządzenie
par. 1-5 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: