Nazwa usługi: Przyznanie dodatku energetycznego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy

Akademicka 12

39-200 Dębica

tel.: 14 670 50 06

faks: 14 670 50 06

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Do wydania decyzji administracyjnej 30 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • obowiązująca umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z przedsiębiorcą energetycznym
  • ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

   
Czas załatwienia sprawy: Do wydania decyzji administracyjnej 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)
Inne
Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 402)
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: