Nazwa usługi: Składanie wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Dębicy

Wydział Infrastruktury Miejskiej

Ratuszowa 2

39-200 Dębica

tel.: 14 683 81 00

faks: 14 683 81 61

   
Kogo dotyczy:
   
Czas realizacji: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni
   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  • Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
   
Sposób załatwienia sprawy: Decyzja administracyjna (zezwolenie + wypis od zezwolenia) –w formie tradycyjnej lub elektronicznej
   
Opłaty:

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej:
1) W przypadku zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca, dla jednego zezwolenia z jednym wpisem należy wnieść opłatę w wysokości: 50,00 zł.
Koszt każdego kolejnego wypisu wynosi 50,00 zł.
2) W przypadku zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, dla jednego zezwolenia z jednym wpisem należy wnieść opłatę w wysokości: 100,00 zł.
Koszt każdego kolejnego wypisu wynosi 100,00 zł.
3) W przypadku zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy, dla jednego zezwolenia z jednym wpisem należy wnieść opłatę w wysokości: 200,00 zł.
Koszt każdego kolejnego wypisu wynosi 200,00 zł.
Opłatę skarbową można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dębicy pok. nr 23 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dębicy: 29 1240 4764 1111 0000 4863 3419.

   
Czas załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Rzeszowie, za pośrednictwem Burmistrza
Miasta Dębicy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
   
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366)
Rozporządzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 764)
Ustawa
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
Ustawa
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. (Dz. U. z 2010 r. poz. 840)
   
Inne informacje: Wymagane w sprawie dokumenty w formacie A4 stanowiące załączniki do wniosku, winny być składane w formie elektronicznej. W przypadku innych formatów dokumentów niż A4 dopuszcza się formę tradycyjną.
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne: Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.pdf
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: